Za wysokie rachunki za ogrzewanie? Rozwiązaniem kamera termowizyjna.


Posta­wi­li­śmy piękny nowo­cze­sny dom, który jest speł­nie­niem marzeń naszej rodziny. Rado­ści nie ma końca do czasu otrzy­ma­nia rachunku za ogrze­wa­nie. Nie jed­nemu nowemu wła­ści­cie­lowi domu jed­no­ro­dzin­nego włos jeży się na gło­wie na widok ceny za prąd, gaz, czy paliwo grzew­cze. Miesz­ka­jąc wcze­śniej w budynku wie­lo­ro­dzin­nym nie odczu­wa­li­śmy tych cen dotkli­wie, ponie­waż były roz­ło­żone na równe raty mie­sięczne wli­czone praw­do­po­dob­nie w czynsz, z któ­rego roz­li­czała nas spółdzielnia.

Badania termowizyjne – oszczędności

Warto jed­nak zadać sobie jedno ważne pyta­nie, zanim mach­niemy ręką na pokaźny rachu­nek: czy aby cie­pło, które gene­ru­jemy nie ucieka nam z naszego domu? Aby to spraw­dzić, warto prze­pro­wa­dzić badanie domu kamerą termowizyjną. Urzą­dze­nie to działa na zasa­dzie pod­czer­wieni wska­zu­jąc miej­sca w naszym domu, które są objęte wyraź­nie niż­szą tem­pe­ra­turą. Kamera ter­mo­wi­zyjna zim­niej­sze miej­sca zazna­cza na kolor nie­bie­ski, dzięki czemu z dokład­no­ścią jesteśmy w sta­nie okre­ślić, które ele­menty naszej kon­struk­cji nie są szczelne i być może potrze­bują popra­wek fachowca. Co może być przy­czyną utraty dużej ilo­ści wyge­ne­ro­wa­nego cie­pła? W więk­szo­ści przy­pad­ków jest to wada tzw. most­ków ter­micz­nych, która jest bar­dzo dobrze widoczna jako ciemno-nie­bie­ska plama. Duży pro­cent cie­pła ucieka także przez ściany, w któ­rych został użyty słaby, tani mate­riał ter­mo­izo­la­cyjny. Warto zain­we­sto­wać w surowce wyso­kiej jako­ści, by potem unik­nąć nie­mi­łej nie­spo­dzianki i koniecz­no­ści ter­mo­mo­der­ni­za­cji naszego domu.

Jaki jest koszt bada­nia kamerą ter­mo­wi­zyjną?

Koszt takiego pomiaru u pro­fe­sjo­nal­nej firmy zaczyna się już od 400-450 zł netto. Stawki będą mniej­sze lub zbli­żone w małych mia­stach, w więk­szych kon­glo­me­ra­cjach koszt ten może wzro­snąć i osią­gnąć nawet 800 zł netto. Warto rozej­rzeć się w oko­licy za kil­koma fachow­cami i wybrać tego naj­ko­rzyst­niej­szego dla nas finan­sowo. Wyda­tek ten zde­cy­do­wa­nie zwróci się nam w przy­szło­ści, ponie­waż po doko­na­niu nie­zbęd­nych popra­wek nasze koszty za ogrze­wa­nie zna­cząco spadną, a wprost pro­por­cjo­nal­nie wzro­śnie nasz kom­fort życia.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i finanse z: https://term-os.pl/